ZIMNÉ TRADÍCIE

- Fašiangy

– Pochovávanie basy – Mestská tržnica

– Výstava “Krojové miniatúry”

– Výstava “Slávne stavby sveta”

– Sánkovačka

– Prednáška – Hypertenzia

 

Novoročná kvapka krvi

Ľudská krv je nenahraditeľná, považuje za najvzácnejšiu tekutinu. Preto zamestnanci DSS Libertas spolu so všetkými, čo sa k tomuto krásnemu činu pridali,  opäť darovali krv aby zvrátili osud iného človeka a možno zachránili život. Ďakujeme Národnej transfúznej službe Banská Bystrica za to, že je vždy ochotná vycestovať za týmto účelom do nášho zariadenia.

Spracovala: Bc. Alžbeta Oravcová

Rôznorodý záver roka

- prehliadka zámockého hotela Galicia Nueva v Haliči

 - svetový deň diabetu so študentmi Strednej zdravotníckej školy v Lučenci

 - návšteva pamätného domu Júliusa Szabóa

 - otvorenie relaxačnej miestnosti Snoezelen v priestoroch DSS

 - Mikulášske prekvapenie v podaní študentov Strednej zdravotníckej školy v Lučenci

 - príprava vianočného pečiva

 - oslava jubilantov

 - vianočné posedenia s vianočným programom

 

 …… Krásne sviatky vianočné, krásne čaro polnočné.

Na Silvestra pevný krok a s ním šťastný Nový rok…….

 

 

Stará budova v novom šate

Najstaršia budova nášho zariadenia, v ktorej sú umiestnení väčšinou imobilní prijímatelia sociálnych služieb prešla opravou vonkajšej fasády. Pôvodnú sivú, „smutnú“ budovu so zvlhnutou a opadanou omietkou sa podarilo zmeniť na nepoznanie, s cieľom vytvorenia dôstojného a nedepresívneho miesta pre život.

V tejto obnovenej budove sa poskytuje bazálna stimulácia, ktorá je jednou z ošetrovateľských a liečebných metód. Táto metóda umožňuje vnímať pacientovi vlastnú identitu, napomáha zlepšiť komunikáciu s okolím a zvládnuť orientáciu v priestore a čase. Terapie bazálnej stimulácie v našom zariadení poskytujú certifikovaní lektori, s ktorými od nového roka pripravujeme tiež terapiu snoezelen miestnosti.

Aj takouto formou sa snažíme zlepšiť kvalitu života prijímateľov sociálnych služieb odkázaných na každodennú starostlivosť v našom zariadení a napĺňať tak víziu nášho zariadenia. Nič z toho by sa nám však nepodarilo bez finančnej podpory na zriadenie snoezelenu od Mesta Lučenec a poskytnutia finančných prostriedkov na opravu fasády od nášho zriaďovateľa Banskobystrického samosprávneho kraja za čo sme nesmierne vďační.

Spracovala: PhDr. Polláková

Október mesiac úcty k starším…

Človek je krásny nie len vtedy, keď má pružný krok.

Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov,

keď ponára sa v rozhovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý.

Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi…

 

V našom zariadení sme Október mesiac úcty k starším oslávili kultúrnymi predstaveniami, na ktorých prezentovali svoje vystúpenie naši klienti ale aj študenti Pedagogickej a sociálnej akadémie Lučenec, žiaci Základnej umeleckej školy Lučenec, Cirkevnej základnej umeleckej školy v Lučenci, ktorí mali pre našich seniorov pripravenú aj malú pozornosť.

Okrem toho sme s našimi klientmi oslávili ich životné jubileá, uctili si pamiatku zosnulých zapálením sviečok a modlitbou pri jaskyni Panny Márie Lurdskej, zúčastnili sa V. ročníka regionálnej prehliadky speváckych súborov seniorov, koncertu skupiny Senzus, svätej omše v kostole, besedy v Novohradskej knižnici „Telo napoví“.  V našich tvorivých dielňach sa pracovalo na jesennej výzdobe, „duchom mladí“ zvládli aj cyklotúru, návštevu miestneho parku, prípravu čajového večierka, cvičenie a pod. na spríjemnenie týchto krásnych jesenných dní.

 Spracovala: PhDr. Polláková

Septembrové aktivity

Aj v septembri sme pre našich prijímateľov sociálnych služieb pripravili rôzne akcie, ktorých sa mohli zúčastniť – výlet do Políchna a Abelovej, návšteva cirkusu, turistika v Zádielskej doline…

 

Týždeň dobrovoľníctva v DSS Libertas

Počas Týždňa dobrovoľníctva od 19.9. do 25. 9. 2016  do nášho domova sociálnych služieb prišlo množstvo dobrovoľníkov, ktorí urobili niečo pre našich prijímateľov sociálnych služieb len tak z dobrej vôle bez nároku na odmenu či protislužbu.  160 dobrovoľníkov, spolu 456 hodín strávilo činnosťou v prospech nášho zariadenia, pomáhali upravovať areál,  besedami, spoločenskými, kultúrnymi a športovými aktivitami spríjemnili voľný čas našich prijímateľov sociálnych služieb.
Všetkým zo srdca ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!
PhDr. Ľubica Polláková, riaditeľka DSS Libertas

,, Ladomerský anjel“  

 

DSS Ladomerská Vieska a Združenie „Nádej“ Ladomerská Vieska za podpory BBSK 20.9.2016 usporiadali 2. ročník prehliadky umeleckej tvorivosti klientov zo zariadení sociálnych služieb pod názvom „Ladomerský anjel“. Na toto krásne podujatie pozvali aj nás – klientov DSS LIBERTAS. Privítali sme možnosť reprezentovať naše zariadenie vlastnými výrobkami, programom – zumba scénickým tancom, ktorý sme  nacvičovali a vložili do neho veľa úsilia, trpezlivosti a radosti za čo sme boli odmenení vecnými cenami, diplomom a Ladomerským anjelom.  Strávili sme krásny deň, z ktorého sme si priniesli nové zážitky a spoznali mnoho nových kamarátov z iných zariadení DSS.

Vypracovala: Bc. Katiová Dana, sociálna pracovníčka

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY:

je súbor činností riadenia organizácie zameraný na dosiahnutie spokojnosti zákazníka. Základnou myšlienkou systémov kvality je poznatok, že kvalita  služieb vzniká prostredníctvom kvality práce.

DSS Libertas v roku 2015 zrealizovala 6 interných auditov v súlade s vypracovaným programom auditov na rok 2015 a 1 externý – dozorný audit, všetky plánované audity boli zrealizované. Pri preskúmaní Systému manažérstva kvality v zariadení, na základe výstupov z interných auditov, hodnotení efektivity procesov a ďalších okolností, konštatujeme, že v zariadení zavedený systém manažérstva kvality je z nášho pohľadu funkčný a efektívny.

V rámci poskytovania sociálnej služby sme si stanovili smerovať odborné činnosti v strediskách tak, aby sa v maximálnej miere orientovali na individuálne rozdiely a charakter cieľových skupín ( napr. v ZpS okrem opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti klásť dôraz na napĺňanie potrieb sociálneho kontaktu, komunikácie a udržiavania pocitu užitočnosti,  v DSS klásť dôraz na vytváranie a udržiavanie zručností, schopností, vedomostí a návykov a v ZPB klásť dôraz na socializáciu a znovunadobudnutie pracovných návykov).

27.7.2016 bol vykonaný dozorný audit systému manažérstva firmou QECON, ktorého záver znie:

 Domov sociálnych služieb „LIBERTAS“

Tuhárske námestie 11

984 01 Lučenec

má zavedený systém manažérstva,

ktorý plní požiadavky normy STN EN ISO 9001:2009

a je funkčný a efektívny,

čím považuje ciele auditu za splnené.

 

PhDr. Ľubica Polláková, riaditeľka DSS

Letné aktivity

  • Návštevy kúpalísk
  •  Cykloturistika, kreslenie na asfalt
  •  Koncert Rihanny vo Viedni
  •  Hubárčenie
  •  Modlenie pri Lurdskej kaplnke
  •  Lučenský jarmok