Informácia pre občana

 

Usmernenie k návštevám v DSS LIBERTAS platné od 04.10.2021 

 

OZNAM

– Podľa  aktuálneho COVID AUTOMATu a stupňa monitoringu ( farba ZELENÁ ) sú návštevy v DSS LIBERTAS  od 26.07.2021 POVOLENÉ BEZ OBMEDZENÍ.

 OZNAM  1.6.2021

„MPSVaR SR  spresňuje informácie k návštevám v zariadeniach sociálnych služieb – pri stupni ostražitosti I. a II. u všetkých návštev u klientov s potrebou testovania (podľa SDPT SARSCoV2*) sa preukazujú negatívnym testom

pri vstupe do zariadenia, pokiaľ nemajú potvrdenie o kompletnom zaočkovaní alebo o prekonaní ochorenia COVID-19 podľa aktuálne platných výnimiek takto:

Návšteva je povinná sa preukázať potvrdením o negatívnom výsledku COVID-19 testu (antigénový alebo PCR-test). Potvrdenie nesmie byť staršie ako 48 hodín pri AG teste, alebo 72 hodín pri PCR teste. V prípade, že sú vytvorené

možnosti testovania v zariadení sociálnych služieb, je možné po dohode so štatutárom zariadenia vykonať testovanie (AG testom) priamo v zariadení sociálnych služieb“.

 

Usmernenie k návštevám v DSS LIBERTAS platné k 14.05.2021 –  BBSK usmernenie návštevy

Zmena dátumu Uvoľňovania opatrení ( v prílohe) platnosť od 24.4.2021 

 

 

Informácia pre občana

  • / Dňom 1.1.2015 vstúpila do platnosti novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Po uvedenom dátume sa v zariadení poskytuje sociálna služba (ďalej SS) nasledovne.
  • / Fyzická osoba (ďalej FO), ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb (ďalej ZSS) môže byť umiestnená v ZSS, ak jej bolo podľa druhu SS:
  1. samosprávnym krajom /obcou vydaný posudok o odkázanosti na sociálnu službu
  2. právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

Posudzuje  VÚC BBSK

Žiadosť o posúdenie:

https://www.vucbb.sk/eSlu%C5%BEby/Soci%C3%A1lneslu%C5%BEby/Poskytovaniesoci%C3%A1lnejslu%C5%BEby/%C5%BDiados%C5%A5opos%C3%BAdenieodk%C3%A1zanostinasoci%C3%A1lnuslu%C5%BEbu.aspx

 

  • / administratíva vedenia poradovníka

Od 15.9.2018 vedie poradovník čakateľov zvlášť na každý druh a formu SS príslušné zariadenie SS .

Smernica č. 005/2018/OSSZ

SSNP418082311300