Informácia pre občana

 

 

Usmernenie k umožneniu dočasného opustenia DSS LIBERTAS

 Uvoľňovanie opatrení DSS LIBERTAS

 

OZNAM v súvislosti s návštevami v DSS LIBERTAS

-od 8.6.2020 sa vydáva povolenie návštev v obmedzenom počte, potrebné je  nahlásenie sa vopred na tel.čísle 047/43 210 90
-bližšie informácie poskytuje službukonajúci personál

 

Krízové opatrenia -COVID 19

 

OZNAM v súvislosti s ochorením COVID-19

S cieľom maximálnej ochrany obyvateľstva s dôrazom na elimináciu rizika šírenia prenosného ochorenia COVID-19, BBSK prijal všetky potrebné preventívne opatrenia v súlade s odporúčaním RÚVZ, MPSVaR, MV SR a MZ SR.

-od 7.3.2020 do odvolania Zákaz všetkých návštev v DSS LIBERTAS, vydáva sa na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva podpísané hlavným hygienikom SR podľa §48 ods.4 písm.e ,Zák.č.  355/2007

 

 

Informácia pre občana

 • / Dňom 1.1.2015 vstúpila do platnosti novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Po uvedenom dátume sa v zariadení poskytuje sociálna služba (ďalej SS) nasledovne.
 • / Fyzická osoba (ďalej FO), ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb (ďalej ZSS) môže byť umiestnená v ZSS, ak jej bolo podľa druhu SS:
 1. samosprávnym krajom /obcou vydaný posudok o odkázanosti na sociálnu službu
 2. právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
 • / 34 zákona č. 448/2008 Z.z. –  zariadenie podporovaného bývania (ďalej ZPB)
 • V ZPB sa poskytuje sociálna služba FO od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto FO odkázaná na pomoc inej FO podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život
 • Dohľad na účely poskytovania SS v ZPB je usmerňovanie a monitorovanie FO uvedenej v odseku 1 pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít

Posudzuje  VÚC BBSK

Žiadosť o posúdenie:

https://www.vucbb.sk/eSlu%C5%BEby/Soci%C3%A1lneslu%C5%BEby/Poskytovaniesoci%C3%A1lnejslu%C5%BEby/%C5%BDiados%C5%A5opos%C3%BAdenieodk%C3%A1zanostinasoci%C3%A1lnuslu%C5%BEbu.aspx

 • / 35 zákona 448/2008 Z.z. – zariadenie pre seniorov (ďalej ZPS)
 • V zariadení pre seniorov sa poskytuje SS
  1. FO, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej FO a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3
  2. FO, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie SS v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov

Posudzuje  mesto/obec v rámci trvalého pobytu žiadateľa

Žiadosť o posúdenie: vydá mesto/obec

 • / 38 zákona 448/2008 Z.z. – domov sociálnych služieb (ďalej DSS)
 • V DSS sa poskytuje SS týždennou pobytovou sociálnou službou alebo ambulantnou sociálnou službou FO do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto FO
 1. Odkázaná na pomoc inej FO a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3
 2. Nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3

Posudzuje  VÚC BBSK

Žiadosť o posúdenie:

https://www.vucbb.sk/eSlu%C5%BEby/Soci%C3%A1lneslu%C5%BEby/Poskytovaniesoci%C3%A1lnejslu%C5%BEby/%C5%BDiados%C5%A5opos%C3%BAdenieodk%C3%A1zanostinasoci%C3%A1lnuslu%C5%BEbu.aspx

 • / administratíva vedenia poradovníka

Od 15.9.2018 vedie poradovník čakateľov zvlášť na každý druh a formu SS príslušné zariadenie SS .

Smernica č. 005/2018/OSSZ

SSNP418082311300