Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní a poskytovaní osobných údajov v spracovateľských operáciách

podľa článku 13 a článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

Nariadenie Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im.

 

Prevádzkovateľ:   Domov sociálnych služieb Libertas

Adresa:                    Tuhárske námestie 11

                                    984 01 Lučenec

Zodpovedná osoba:  Bc. Dana Katiová

                                    

Tel. č.: 0910806150

e-mail: zodpovedna.osoba@dsslibertaslc.sk

Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov:
Adresa:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
IČO:   36064220
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Záznam o spracovateľských činnostiach  http://www.dsslibertaslc.sk/wp-content/uploads/2019/06/Z%C3%A1znam-o-spracovate%C4%BEsk%C3%BDch-%C4%8Dinnostiach.pdf

Používanie tejto webovej stránky a ochrana osobných údajov http://www.dsslibertaslc.sk/informacie-o-zhromazdovani-a-spracovani-osobnych-udajov/

Používanie súborov Cookies a ochrana osobných údajov http://www.dsslibertaslc.sk/oznamenie-o-pouzivani-suborov-cookies/


Poučenie o právach dotknutých osôb

Prevádzkovateľ v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania informuje dotknuté osoby, že majú:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa jej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania,
 • právo namietať proti spracúvaniu,
 • právo na prenosnosť údajov,
 • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 • právo na informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
 • právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, ak neboli získané od dotknutej osoby, prípadne informáciu o tom, či údaje podchádzajú z verejne prístupných zdrojov
 • právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajov a tieto informácie:
 1. a) účel spracúvania;
 2. b) kategórie dotknutých osobných údajov;
 3. c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
 4. d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
 5. e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
 6. f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
 7. g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;