Domov sociálnych služieb

Domove sociálnych služieb (DSS) sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III.

V DSS sa:

a) poskytuje

 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osobe
 2. sociálne poradenstvo
 3. sociálna rehabilitácia
 4. ošetrovateľská starostlivosť
 5. ubytovanie
 6. stravovanie
 7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.
 8. osobné vybavenie
 9. vreckové a vecné dary podľa osobitného predpisu

b ) zabezpečuje

 1. pracovná terapia
 2. záujmová činnosť

c ) utvárajú podmienky na :

 1. úschovu cenných vecí

Kapacita zariadenia pre službu Domov sociálnych služieb je 96 miest.