Strava

Pri stanovení výšky úhrad vychádzame zo zákona o sociálnych službách 448/2008 a zo Všeobecne záväzného nariadenia BBSK č. 49/2023, ktorým sú upravené podmienky poskytovania sociálnych služieb a platenia úhrad klientov za poskytnuté sociálne služby v ZSS v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Úhrada za stravovanie:

  • celodenná racionálna a šetriaca strava 7,10 Eur ( náklady na suroviny 4,00 Eur + režijné náklady 3,10 Eur )
  • celodenná diabetická strava 7,74 Eur ( náklady na suroviny 4,60 Eur + režijné náklady 3,14 Eur )