Strava

Pri stanovení výšky úhrad vychádzame zo zákona o sociálnych službách 448/2008 a zo Všeobecne záväzného nariadenia BBSK č. 20/2012, ktorým sú upravené podmienky poskytovania sociálnych služieb a platenia úhrad klientov za poskytnuté sociálne služby v ZSS v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Úhrada za stravovanie:

  • celodenná racionálna a šetriaca strava 3,36 Eur
  • celodenná diabetická strava 3,86 Eur