Ubytovanie

Pri stanovení výšky úhrad vychádzame zo zákona o sociálnych službách 448/2008 a zo Všeobecne záväzného nariadenia BBSK č. 49/2023, ktorým sú upravené podmienky poskytovania sociálnych služieb a platenia úhrad klientov za poskytnuté sociálne služby v ZSS v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Výška celkovej sumy úhrady za platené služby v DSS LIBERTAS sa v kalendárnom mesiaci určuje ako 30 násobok dennej sadzby za odborné, obslužné a ďalšie činnosti v zmysle VZN BBSK č.49/2023.