Ubytovanie

Pri stanovení výšky úhrad vychádzame zo zákona o sociálnych službách 448/2008 a zo Všeobecne záväzného nariadenia BBSK č. 20/2012, ktorým sú upravené podmienky poskytovania sociálnych služieb a platenia úhrad klientov za poskytnuté sociálne služby v ZSS v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Úhrada za ubytovanie:

  • sa vypočítava ako násobok dennej sadzby 0,12 Eur/m2  pri jej výpočte je teda rozhodujúci počet m2, ktoré klient užíva.
  • úhrada za vecné plnenie spojené s bývaním je 0.30 Eur/deň
  • úhrada za užívanie prevádzkového zariadenia a vybavenia obytnej miestnosti 0.06 Eur/deň
  • pri jednoposteľovej izbe sa úhrada zvyšuje o 0.60 Eur/deň
  • pri dvojposteľovej izbe sa úhrada zvyšuje o 0.30 Eur/deň
  • za používanie elektrospotrebičov je príplatok vo výške 0.06 Eur za každý spotrebič /deň