SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY:

je súbor činností riadenia organizácie zameraný na dosiahnutie spokojnosti zákazníka. Základnou myšlienkou systémov kvality je poznatok, že kvalita  služieb vzniká prostredníctvom kvality práce.

DSS Libertas v roku 2015 zrealizovala 6 interných auditov v súlade s vypracovaným programom auditov na rok 2015 a 1 externý – dozorný audit, všetky plánované audity boli zrealizované. Pri preskúmaní Systému manažérstva kvality v zariadení, na základe výstupov z interných auditov, hodnotení efektivity procesov a ďalších okolností, konštatujeme, že v zariadení zavedený systém manažérstva kvality je z nášho pohľadu funkčný a efektívny.

V rámci poskytovania sociálnej služby sme si stanovili smerovať odborné činnosti v strediskách tak, aby sa v maximálnej miere orientovali na individuálne rozdiely a charakter cieľových skupín ( napr. v ZpS okrem opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti klásť dôraz na napĺňanie potrieb sociálneho kontaktu, komunikácie a udržiavania pocitu užitočnosti,  v DSS klásť dôraz na vytváranie a udržiavanie zručností, schopností, vedomostí a návykov a v ZPB klásť dôraz na socializáciu a znovunadobudnutie pracovných návykov).

27.7.2016 bol vykonaný dozorný audit systému manažérstva firmou QECON, ktorého záver znie:

 Domov sociálnych služieb „LIBERTAS“

Tuhárske námestie 11

984 01 Lučenec

má zavedený systém manažérstva,

ktorý plní požiadavky normy STN EN ISO 9001:2009

a je funkčný a efektívny,

čím považuje ciele auditu za splnené.

 

PhDr. Ľubica Polláková, riaditeľka DSS