Obchodná verejná súťaž

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

 

Domov sociálnych služieb LIBERTAS, Tuhárske námestie 11, 984 01 Lučenec, IČO 00632180, zapísaná v Registri poskytovateľov sociálnych služieb č. 91  v súlade s § 281 až 288 Zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade s odd. lV. Zásad hospodárenia s majetkom BBSK účinného od 1.11.2012

 vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy  na prenájom časti nehnuteľnosti, ktorú má v správe

 Predmet súťaže: Priestor o výmere 1 m2 za účelom umiestnenia nápojového automatu

priestor  sa nachádza v spoločných priestoroch pred jedálňou na prízemí budovy na Tuhárskom námestí 10, Lučenec, LV 9369, parcela č. 824/5.

Cena prenájmu: cena zahŕňa náklady spojené s užívaním predmetného priestoru (energie, ostatné prevádzkové náklady) na obdobie jeden kalendárny rok.

– orientačná cena prenájmu : 150,- €/ m2 /rok

Doba prenájmu:  1.11.2019 – 31.10.2020

Podmienky obchodnej verejnej súťaže:
1. Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli a webovej stránke Domova sociálnych služieb Libertas Lučenec (www.dsslibertaslc.sk) a v regionálnej tlači.

2. Návrh do súťaže predkladá jej účastník v neporušenej zalepenej obálke, kde uvedie meno, adresu účastníka a označenie „Obchodná verejná súťaž – neotvárať“.

V obálke účastník predloží:
a) originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho oprávnenie vykonávať činnosť (napr. výpis z Obchodného registra, Živnostenský list…)
b) návrh celkovej ceny prenájmu za nebytový priestor na m2/rok.
c) uchádzač môže predložiť vlastný návrh zmluvy o nájme spracovaný podľa Občianskeho zákonníka s dodržaním účelového určenia predmetu obchodnej verejnej súťaže.

3. Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený rokovať o uzatvorení zmluvy s ďalším najúspešnejším uchádzačom aj v prípadoch, ak z akýchkoľvek dôvodov uchádzač, ktorého ponuka bola najvyššia,
neuzavrie zmluvu.

4. Obálka musí byť doručená na adresu DSS Libertas, Tuhárske nám. 11, 984 01 Lučenec na sekretariát najneskôr dňa 22.10.2019 do 14:00. Návrh doručený po stanovenom termíne,
respektíve návrh, v ktorom nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený. Na otváranie obálok a kontrolu predložených podkladov bude
štatutárnym zástupcom DSS Libertas menovaná komisia.

5. Otváranie obálok sa uskutoční dňa 23.10.2019 o 9:00 hod v kancelárii riaditeľky DSS LIBERTAS za dobrovoľnej účasti prihlásených účastníkov. Vyhlasovateľ bude informovať všetkých
účastníkov súťaže o výsledku súťaže telefonicky alebo e-mailom do 25.10.2019.

Kritériá výberu najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme:

Vyhlasovateľ uzatvorí zmluvu s tým uchádzačom, ktorý splní súťažné podmienky a predloží najvýhodnejší návrh z hľadiska ceny v EUR ročného základného nájomného. Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom žiadne náklady spojené s účasťou v súťaži.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje:

– právo odmietnuť všetky predložené návrhy

– meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť

– predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže

Účastníci súťaže môžu dodatočne dopĺňať alebo meniť návrh zmluvy a to aj po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote.

V Lučenci, 18.9.2019

PaedDr. Estera Rózsárová
riaditeľka