Zodpovednou osobou pre prijímanie, preverovanie a evidenciu podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach BBSK je hlavný kontrolór BBSK.