Zoznam platných vnútorných aktov riadenia

 

Poriadky

P 01    organizačný poriadok

P 02/0 prevádzkový poriadok LIBERTAS

P 02/1 prevádzkový poriadok AMBRA

P 02/2 prevádzkový poriadok Tuhárske námestie

P 03    domáci poriadok

P 04    pracovný poriadok

P 05    registratúrny poriadok a plán

P 06    prevádzkový poriadok pre kotolňu

P 07    mzdový poriadok

 

Smernice

IS 01   zásady postupu pri VO

IS 02   vykonávanie finančnej kontroly

IS 03   vedenie účtovníctva a obeh účtovných dokladov

IS 04   tvorba rozpočtu

IS 05   inventarizácia majetku

IS 06   smernica BOZP

IS 07   autoprevádzka

IS 08   riešenie nezhôd a sťažností

IS 09   bezpečnostný projekt

IS 10   o postupe prijímania občanov do ZSS

IS 13   stanovenie iných činností

IS 14   smernica o cestovných náhradách

IS 15   uplatnenie zásad rovnakého zaobchádzania a ochrana pred diskrimináciou osôb ….

IS 16   o opravných položkách k pohľadávkam

IS 17   o evidencii a spôsobe použitia finančných a vecných darov

IS 18  zásady telesného a netelesného obmedzenia PSS

IS 19  podmienky kvality poskytovaných sociálnych služieb

 

Príkazy riaditeľa

1/2014 Rozhodnutie – dovolené odchýlky pri používaní pomocných meradiel oproti interným etalónom

2/2014 O postupe pri nakladaní s finančnými prostriedkami  PPS,

1/2016 Na vykonanie inventarizácie majetku PSS  + dodatok č. 1

1/2018 Schvaľovanie nákupov

 

KOLEKTÍVNA ZMLUVA 2019